Poslední úprava: 23. května 2018

Pro organizaci Vinci Hair Clinic je ochrana vašeho soukromí a dodržování právních předpisů a nařízení prioritou. Naším zájmem je uchovávat a zpracovávat vaše údaje odpovídajícím a bezpečným způsobem v souladu s platnou legislativou.

Vinci Hair Clinic je mezinárodní společnost a v tomto dokumentu je dále označována jako „my“ a „naše“.

Vaše osobní údaje a informace budou zpracovány a uchovány přímo ve Vinci Hair Clinic. Při vstupu na webové stránky Vinci Hair Clinic nebo při návštěvě kliniky za účelem nákupu nebo vyzvednutí vzorků nebo nakládání s obsahem nebo službami nebo kontaktování našeho zákaznického servisu potvrzujete, že jste s těmito Zásadami ochrany osobních údajů obeznámeni. Pokud jste podle platné legislativy země nebo státu, kde máte trvalý pobyt, nezletilá osoba mladší 13 let, prosím požádejte vašeho rodiče nebo zákonného zástupce, aby tyto informace poskytl vaším jménem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají všech vašich osobních údajů, které sbíráme, používáme a jinak zpracováváme ve spojitosti se vztahem mezi vámi jako zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem a organizací Vinci Hair Clinic. Vinci Hair Clinic bude tyto údaje shromažďovat a používat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a obecně závaznými právními předpisy v rámci okolností, kdy: (i) je to nezbytné pro poskytnutí nebo splnění služby, o kterou žádáte; (ii) poskytli jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů; nebo (iii) je to nezbytné z důvodu jednoho nebo více dále uvedených případů oprávněného zájmu společnosti Vinci Hair Clinic.

Typy shromažďovaných údajů

Vlastník neposkytuje seznam shromažďovaných osobních údajů.

Další shromažďované osobní údaje mohou být popsány v dalších částech těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo specifickým objasněním kontextu souvisejícího se shromažďováním údajů.

Tyto osobní údaje mohou být dobrovolně poskytnuty uživatelem, nebo shromažďované automaticky používáním této aplikace.

Používání souborů cookies nebo dalších podobných nástrojů touto aplikací nebo vlastníky služeb třetí strany používané touto aplikací, slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování jejich preferencí za výhradním účelem poskytnutí služby, o kterou uživatel žádá, pokud není uvedeno jinak.
Neposkytnutí určitých osobních údajů může této aplikaci znemožnit poskytnutí služeb.

Uživatel předpokládá odpovědnost třetích stran za osobní údaje zveřejněných nebo sdílených touto aplikací a vyjadřuje souhlas s jejich sdílením a zveřejněním, čímž zprošťuje administrátora údajů veškeré odpovědnosti.

Režim a umístění zpracovávaných dat

Metody zpracování

Administrátor zpracovává osobní údaje uživatelů odpovídajícím způsobem a má povinnost provést bezpečnostní opatření pro prevenci neoprávněného přístupu, zpřístupnění údajů, jejich úpravu nebo neoprávněné smazání údajů. Zpracovávání údajů probíhá prostřednictvím počítačů anebo IT nástrojů v souladu se schválenými postupy a režimy organizace určenými k těmto účelům. V některých případech jsou údaje vedle administrátora dostupná také pro určité pověřené osoby, které se podílí na provozu stránky (administrace, prodej, marketing, právo, systémová administrace) nebo externím osobám a třetím stranám (poskytovatel technických služeb, přeprava, poskytovatel hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), a pokud je to nezbytné, jsou tyto třetí strany pověřené vlastníkem jako zpracovatelé údajů. Administrátor údajů je povinen kdykoliv poskytnout aktualizovaný seznam těchto osob.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v místě výkonu činnosti administrátora a na místech výkonu činnosti pověřených osob. Pro více informací prosím kontaktujte administrátora údajů.

Lhůta pro uchování

Údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou pro poskytnutí služby požadované uživatelem nebo po dobu určenou pro dané účely uvedenou v tomto dokumentu a uživatel má právo kdykoliv požádat administrátora o jejich pozastavení nebo smazání.

Odběr a zrušení zasílání aktualizací z Advanced Hair Studio

Aktualizace Vinci Hair Clinic

Vinci Hair Clinic vám na základě vašeho souhlasu může zasílat aktualizace týkající se našich produktů, služeb a akcí. Pokud jste poskytli souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat (více informací naleznete v „Odhlášení odběru aktualizací od Vinci Hair Clinic“ níže). Pokud jste poskytli váš souhlas, budeme vám zasílat Vinci Hair Clinic aktualizace vámi zvoleným způsobem nebo způsoby komunikace.

Osobní údaje můžeme získat také na místech, kde jste dali „like“ našemu profilu, zveřejnili jste příspěvek nebo jste byli dalším způsobem aktivní na našich stránkách nebo sociálních sítích a následně můžeme tyto informace použít ke komunikaci s vámi nebo vám na těchto sociálních sítích zasílat relevantní informace o našich produktech, akcích a událostech, pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují. Prosím vycházejte ze zásad ochrany osobních údajů těchto platforem a jejich metod shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pokud máte ohledně této záležitosti dotaz, kontaktujte nás přímo (údaje níže).

Odhlášení z odběru aktualizací Vinci Hair Clinic

Pokud jste se dříve přihlásili k odběru aktualizací Vinci Hair Clinic týkajících se našich produktů nebo služeb, které si již nepřejete odebírat, můžete dvěma způsoby požádat o úpravu vašich preferencí. Prvním z nich je kliknout na předvolby aktualizací/odkaz na odhlášení v emailu nebo zprávě, kterou jste obdrželi. Druhou možností je kontaktovat nás přímo prostřednictvím odpovědi na konkrétní zprávu. Vinci Hair Clinic vám v důsledku odvolání vašeho souhlasu nebude nadále zasílat aktualizace. Doba zpracování vašeho požadavku a provedení změn může trvat až 28 dní. Můžete zrušit také odběr zpráv a upozornění na vašem telefonu prostřednictvím odpovědi na danou komunikaci.

Pokud zrušíte odběr aktualizací Vinci Hair Clinic týkajících se našich produktů, služeb a událostí, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační komunikaci, například emaily s informacemi o vašem účtu nebo nákupu, který jste provedli na našich stránkách nebo prostřednictvím aplikace.

Další informace o shromažďování a zpracovávání údajů

Právní řízení

Osobní údaje uživatele mohou být být administrátorem použity pro právní účely, u soudu nebo v případě možného nadcházejícího právního řízení zapříčiněného neoprávněným používáním této aplikace nebo souvisejících služeb.

Uživatel si je vědom toho, že administrátor může být povinen předložit osobní údaje na základě žádosti orgánů státní správy.

Další informace o osobních údajích uživatele

Vedle informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace na vyžádání poskytnout uživateli také další informace vyplývající z určitých služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémovém záznamy a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a služby třetí strany shromažďovat soubory se záznamy interakce této aplikace (Systémové záznamy) nebo pro tyto účely zpracovávat další osobní údaje (například IP adresy).

Informace nezahrnuté do těchto zásad osobních údajů

Administrátor může být kdykoliv požádán o podrobnosti ohledně shromažďování nebo zpracování osobních údajů. Prosím zhlédněte kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatele

Uživatel má právo být kdykoliv informován, zda jsou jeho osobní údaje uloženy, a má právo se na administrátora obrátit s dotazem ohledně jejich obsahu a původu, ověřit jejich správnost a požádat  jejich doplnění, smazání, aktualizaci nebo opravu, o jejich přenos do anonymního formátu a o zablokování veškerých údajů uchovávaných v rozporu s právním řádem a odvolat souhlas s jejich nakládáním pro jakýkoliv jeden nebo všechny oprávněné zájmy. Žádost má být doručena administrátorovi prostřednictvím kontaktních informací uvedených výše.

Aplikace nepodporuje funkci „Do Not Track“.

Ke zjištění, zda některá ze třetích stran využívá funkci „Do Not Track“, si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů této třetí strany.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Administrátor údajů má právo kdykoliv provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů na této stránce bez předchozího upozornění uživatelů. Doporučujeme tuto stránku pravidelně kontrolovat a řídit se datem poslední úpravy uvedeným ve spodní části stránky. Pokud uživatel nesouhlasí s provedenými změnami zásad ochrany osobních údajů, je povinen přestat tuto aplikaci používat a může administrátora údajů požádat o smazání svých osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, je pro všechny osobní údaje uživatele platné původní znění zásad ochrany osobních údajů.

Informace o této verzi zásad ochrany osobních údajů

Za tyto zásady ochrany osobních údajů odpovídá administrátor, a to počínaje moduly poskytnutými společností Iubenda s hostingem na serverech společnosti Iubenda.

Definice a právní základ

Osobní údaje (nebo údaje)

Veškeré informace týkající se fyzické nebo právnické osoby, instituce nebo asociace, které jsou nebo mohou být přímo nebo nepřímo odkazem na další informaci identifikovány, a to včetně rodného čísla.

Používání údajů

Informace shromažďované automaticky touto aplikací (nebo třetí stranou pověřenou touto aplikací), mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli této aplikace, URI adresy (Uniform Resource Identifier), časy požadavků, metoda používaná pro odeslání požadavku na server, velikost souboru přiloženého k odpovědi, numerický kód odpovědi serveru (úspěšné odeslání, chyba atd.), země původu, funkce systému a operačního systému používaného uživatelem, podrobnosti návštěvy (např. doba strávená na každé stránce aplikace) a podrobnosti o pohybu v aplikaci se zvláštní referencí na sekvence navštívených stránek a další parametry o operačním systému zařízení anebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která musí odpovídat nebo být pověřena subjektem dat, kterému odpovídají dané osobní údaje.

Subjekt údajů

Fyzická nebo právnická osoba, které dané osobní údaje odpovídají.

Zpracovatel údajů (nebo inspektor údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoliv jiný orgán, asociace nebo organizace pověřená administrátorem údajů ke zpracování osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Administrátor (nebo vlastník údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoliv jiný orgán, asociace nebo organizace s oprávněním ve spolupráci s dalším administrátorem nakládat s údaji a rozhodovat o jejich účelu a metodách zpracování, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Pokud není uvedeno jinak, je administrátor údajů vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, kterým jsou shromažďované osobní údaje uživatele.


Právní informace

Upozornění pro uživatele z Evropské unie: tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny v souladu s povinnostmi stanovenými ve článku 10 of EC směrnice č. 95/46/EC a směrnice 2002/58/EC, revidované směrnicí 2009/136/EC o souborech cookies.

Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Podle platné legislativy máte právo požádat o podrobnosti ohledně osobních údajů, které o vás máme, máte právo je upravit, omezit nebo smazat a požádat o fyzickou kopii osobních údajů, které jste nám poskytli. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas a máte právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro oprávněné zájmy Vinci Hair Clinic (uvedeno ve „VINCI HAIR CLINIC A TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“).

Pokud máte v úmyslu zahájit výkon těchto práv v souvislosti s osobními informacemi, které o vás máme, nebo si přejete změnit svá nastavení, prosím kdykoliv kontaktujte našeho pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů na adrese admin@vincihairclinic.com. Prosím vezměte na vědomí, že před zpřístupněním vašich osobních údajů bude nutné ověřit vaši totožnost.

Pokud máte dotaz ohledně jakékoliv odpovědi od nás, můžete to sdělit také vašemu místnímu úřadu pro dohled nad ochranou údajů (více informací naleznete na webu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na tuto aplikaci.